Reisevilkår

Disse reisevilkårene fastsetter hvilke rentningslinjer og plikter som gjelder mellom GolfFerie (heretter betegnet som GF) og de reisende.

1. Bestilling og betaling
Ved bestilling betaler kunden et depositum på 25% av reisens totale kostnad. Depositumet fratrekkes ved sluttbetaling som forfaller 40 dager før avreise. Reglene i dette pkt. gjelder ikke hvis transportprisen er en rabattert pris hvor spesielle regler gjelder. Ved bestilling senere enn 40 dager før avreise blir hele beløpet fakturert i sin helhet umiddelbart.

2. Bestillingens omfang
Bestillinger omfatter de ytelser som er beskrevet i bestillingsbekreftelsen. Bestillingsbekreftelsen sendes av GF etter at bestilling er mottatt enten skriftlig eller muntlig. Hvis GF ber om det må bestillingsbekreftelsen undertegnes av den ansvarlige og returneres til GF. Ved gruppebestillinger må de som på vegne av klubben/gruppa ha rett til å undertegne gjøre dette og returnere bekreftelsen til GF.

3. Informasjon til de reisende (Pass, visum, forsikring, vaksinasjoner etc.)
GF vil informere de reisende hvis spesielle forhold gjelder ved behov for visum. GF anbefaler alle å tegne reiseforsikring, og GF kan tilby reiseforsikring om de reisende ber GF om å ordne dette. GF ber alle som reiser utenom Norden om å medbringe gyldig pass. For reisende innen Norden ber vi dere medbringe en form for gyldig legitimasjon.

4. Avbestilling mot vederlag
Kunden har rett til å avbestille reisen etter følgende regler: Mer enn 60 dager før avreise beholder GF et administrasjonsgebyr på kr. 1.000,- pr. person. Kunden forplikter seg forøvrig til å dekke de utgifter GF måtte ha i forhold til tredje part (eks. flyselskap o.l.) Mellom 60 og til det er 40 dager igjen til avreisedato beholder GF depositumet. Avbestilling senere enn 40 dager før avreisedato eller utelatt fremmøte ved avgang betyr at GF beholder hele reisens pris. For reiser med rutefly eller ved spesielle typer reiser kan andre regler gjelde, GF vil i så fall informere om dette.

5. Avbestilling ved Force Majeure
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert innbetalt beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke der kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da vedkommende inngikk avtalen om kjøp av reisen. Hvis pakkereisen avbestilles kan GF forlange betaling for alle kostnader GF har hatt, samt kreve betaling for omkostninger forbundet med oppsigelsen av pakkereisen. 

6. Avbestilling ved plutselig alvorlig sykdom el. ulykkeshendelse - frivillig avbestillingsbeskyttelse
GF tilbyr sine kunder å tegne frivillig avbestillingsbeskyttelse. Denne avbestillingsbeskyttelsen er p. t. 5% av totalbeløpet. Avbestillingsbeskyttelsen gir rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Slike forhold må snarest meldes GF, og legeattest må sendes til GF senest en uke etter at dette ble meddelt. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom, er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom eller lignende og må dokumenteres med rapport fra Politiet.

7. Arrangørens rett til forandring og avlysning
GF tar forbehold om endringer i priser og ytelser som er beskrevet på disse sider og i andre publikasjoner og prislister som GF utgir. Eventuelle prisendringer kan skyldes økte transportutgifter, og skatt og avgifter eller endrede valutakurser. Den avtalte prisen kan ikke endres de siste 20 dagene før avreise. Øker prisen mer enn 10 % etter at avtalen er inngått kan reisende heve kjøpet av reisen uten kostnader.

8. GF sine plikter
GF plikter å gjennomføre reisen etter det innhold som ble avtalt. Hvis det oppstår hendelser som er utenfor GF sin kontroll, for eksempel bytte av hotell, endring av transportmiddel etc. skal GF sørge for at de reisende får minst mulig ulemper.

9. GF sin rett til å avlyse reiser
GF har rett til å kansellere er reise dersom det blir solgt for få plasser. GF plikter å gi de påmeldte deltakerne skriftlig beskjed senest 30 dager før avreise dersom reisen bli kansellert. Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, som verken arrangøren selv eller noe han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krigshandlinger, naturkatastrofer farlige, smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med de foran nevnte.

10. Mangler
Hvis den reisende mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, har den reisende plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig. Klager over mangler, for eksempel i forbindelse med overnattingssted, mat etc. må straks fremlegges ovenfor GF sin kontaktperson på stedet, til GF sin representant i området eller til GF sitt kontor i Askim, slik at dette kan bli rettet eller kompensert på stedet. Dersom dette ikke blir gjort, vil senere klage eller krav om kompensasjon bli avvist. For øvrig er klagefristen 1 måned etter reisens avslutning. Skriftlig klage forlanges.

11. Forbehold om endringer og trykkfeil
Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av priser, avreisesteder, tider med mer. Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsidene.

12. Golfturnering
Ved dårlig vær i forkant av, eller under golfturnering kan det hende at baneforholdene ikke er så gode (en dog at banene stenges) som kunden eller GF ønsker at de skulle være. Om trening må flyttes eller avlyses på grunn av været, betraktes dette som force majeure og det vil ikke bli gitt erstatning av arrangøren. Eventuell transport til andre baner må dekkes av gruppa.

13. Leiebil
GF er ikke ansvarlig for at de reisende leier store nok biler til å romme både de reisende med bagasje. Det er de reisendes eget ansvar å gjøre seg kjent med størrelsen på bilene og deretter bestille stor nok bil i forhold til behov.

Nyheter
Gruppetur til Sør-Afrika 2015
15.09.2014
Ny runde med drømmegolf går til Sør-Afrika fra 11. til 27. mars 2015. 11 runder fordelt på 16 dager. Max. 32 deltakere.

Les mer >>

Reiseleder
15.09.2014
En liten presentasjon av vår faste reiseleder, Steinar Bjerke

Les mer >>
 
Besøksadresse: Løkkekroken 106, 1815 Askim | T: 69 88 33 70                        Design / CMS: Netnor